#GreenWeek Barcelona 2023

La setena edició de la #GreenWeek de la Fundación Ecolec arribarà a la tardor fins a Barcelona, amb l’objectiu de fer valer la importància del reciclatge dels RAEE per al medi ambient, donar a conèixer els punts nets de què disposa la ciutat i incrementar així la recollida d’aquests aparells elèctrics i electrònics.

La séptima edición de la #GreenWeek de Fundación Ecolec llegará en otoño hasta Barcelona, con el objetivo de poner en valor la importancia del reciclaje de los RAEE para el Medio Ambiente y dar a conocer los puntos limpios con los que cuenta la ciudad, incrementando así la recogida de estos aparatos eléctricos y electrónicos.

Amb la col·laboració del Gremi de Comerciants d’Electrodomèstics de Catalunya, des del 26 de setembre fins al 5 d’octubre s’instal·laran punts informatius a quatre districtes barcelonins: l’Eixample (26 de setembre), Sant Martí (28 de setembre), Sants-Montjuïc (3 d’octubre) i Nou Barris (5 d’octubre).

Con la colaboración del Gremi de Comerciants d’ Electrodomèstics de Catalunya, desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre se instalarán puntos informativos en cuatro distritos barceloneses: L’Eixample (26 de septiembre), San Martí (28 de septiembre), Sants-Montjuic (3 de octubre) y Nou Barris (5 de octubre).

A tots aquests punts hi haurà informadors ambientals que explicaran a tots els barcelonins que s’hi vulguin acostar per quina raó cal gestionar correctament, per exemple, els mòbils, les tauletes, els ordinadors o els electrodomèstics que tenim a casa, però que ja no fem servir. I hi haurà contenidors perquè les persones que ho vulguin hi dipositin el seu RAEE, sempre que sigui d’una dimensió petita.

En todos esos puntos habrá informadores ambientales que explicarán a todos los barceloneses que se quieran acercar por qué es necesario gestionar correctamente, por ejemplo, los móviles, tablets, ordenadores o electrodomésticos que tenemos en casa, pero ya no utilizamos. Y habrá contenedores para que quien lo desee deposite su RAEE siempre que sea de pequeñas dimensiones.

Reciclar té premi

Reciclar tiene premio

A la campanya hi participaran, a més, comerços del Gremi de Comerciants d’Electrodomèstics de Catalunya, la finalitat dels quals és dur a terme una gestió ambiental responsable dels residus derivats de l’activitat comercial.

En la campaña participarán además comercios del Gremi de Comerciants d’ Electrodomèstics de Catalunya, cuya finalidad es llevar a cabo una gestión ambiental responsable de los residuos derivados de la actividad comercial.

Qui porti els RAEE a qualsevol d’aquests comerços rebrà a canvi un tiquet descompte de 10 euros per a la pròxima compra.

Quienes lleven sus RAEE a cualquiera de estos comercios recibirán a cambio un Ticket descuento de 10 euros para la próxima compra.

Així mateix, per cada quilo de RAEE recollit durant la campanya, col·laboraràs en la iniciativa 1 quilo = 1 arbre, amb la qual es durà a terme la plantació d’arbres, quan acabi la campanya, dins del municipi.

Asimismo, por cada kilo de RAEE recogidos durante la campaña colaborarás en la iniciativa 1 kilo = 1 árbol, con la que se llevará a cabo la plantación de árboles, tras la finalización de la campaña dentro del municipio.

(*) Consulta las condiciones de la promoción aquí.